Sporten en studeren in Amerika. Neem contact met ons op voor meer informatie: info@globalsportandstudy.nl

Global Sport and Study (hierna: “GSaS”) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door GSaS worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.globalsportandstudy.nl (hierna: ‘de website’). GSaS acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. GSaS zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

De door u aan GSaS verstrekte persoonsgegevens worden door GSaS verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  • a) Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en GSaS gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en GSaS.

De door u aan GSaS verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u een overeenkomst met GSaS hebt gesloten waarbij GSaS u dan wel degene die u vertegenwoordigt (hierna ook wel aangeduid als ‘sporter’), begeleidt om met een sportbeurs te gaan studeren en sporten in het buitenland, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is. Indien de in het kader van een overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan GSaS de betreffende overeenkomst niet naar behoren uitvoeren.

In het kader van een met u gesloten overeenkomst worden de door u verstrekte persoonsgegevens, afhankelijk van het stadium van uitvoering van de overeenkomst, gedeeld met derden indien zulks noodzakelijk is ter uitvoering van die overeenkomst, waaronder met coaches en/of administratieve medewerkers van de betrokken onderwijsinstelling waar de sporter (mogelijk) gaat studeren en sporten. Het betreft in dit kader het profiel van de sporter, waaronder zijn naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, zijn academische gegevens, zijn gegevens met betrekking tot de door hem beoefende sport en zijn fysieke kenmerken, zoals gewicht, lengte en spronghoogte. Eveneens wordt eventueel vervaardigd beeldmateriaal van de sporter in de vorm van een recruitmentvideo, de schoolresultaten van de sporter in de vorm van rapporten en diploma’s, alsook zijn uitslagen van verschillende tests die in het kader van de overeenkomst zijn afgenomen, mogelijk gedeeld met coaches en/of administratieve medewerkers van de betrokken onderwijsinstelling.

GSaS kan u vragen om toestemming voor het plaatsen van foto’s van de sporter op sociale media of de website. Indien de sporter minderjarig is, wordt de toestemming (mede) gevraagd van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de sporter. De eventueel verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

  • b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van GSaS.
  • c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GSaS of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen GSaS of derden. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van persoonsgegevens door de hostingprovider van GSaS om de website en e-mailvoorzieningen van GSaS te kunnen en exploiteren, de exploitant van door GSaS gebruikte cloud-software voor de opslag van data (zoals One Drive, Dropbox en Google Drive) en het delen van persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens, met een accountantskantoor om de administratie en boekhouding van GSaS te kunnen verzorgen.

GSaS verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die GSaS verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld aan coaches en/of administratieve medewerkers van de betrokken onderwijsinstelling c.q. in verband met het gebruik van Google Analytics op de website.
Indien GSaS de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde, zoals in geval van het gebruik van Google Analytics, draagt GSaS er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens buiten de EER, waaronder het verwerken van IP-adressen in

geval van Google Analytics, gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. GSaS zal in dat verband dan ook een verwerkersovereenkomst sluiten met derde partijen aan wie GSaS de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt.

Cookies op de website

GSaS gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. GSaS gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Voorts verzamelt GSaS middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Daarvoor maakt GSaS gebruik van Google Analytics. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GSaS zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch GSaS, noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

Uw rechten

U heeft het recht om GSaS te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van de door u verstrekte persoonsgegevens alsook om beperking van de betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door GSaS bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. GSaS legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens door GSaS, kunt u contact opnemen met GSaS. GSaS helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens door GSaS of indien u de betreffende persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Global Sport and Study
Jacob van Ruisdaelweg 23
1191EH Ouderkerk aan de Amstel
Telefoonnummers:

  1. 06-37424676
  2. 06-27011829

E-mailadres: info@globalsportandstudy.nl